Skip to content
 

gEDA: Povyšovanie atribútov

Povyšovanie atribútov je dôležitý proces, ktorý sa aplikuje pri umiestňovaní symbolov do schémy. Skúsme sa naňho pozrieť bližšie. Je naozaj dôležité pochopiť, ako povyšovanie funguje – umožní nám to pochopiť, ako z atribútov vyťažiť maximum a takisto zmysel odporúčaní pri návrhu symbolov.

Čo sú to atribúty

Atribútom sa stane každý text v tvare meno=hodnota. Atribúty majú dve základné vlastnosti:

  • pripojenosť – atribút môže byť pripojený alebo nepripojený. Pripojený atribút je súčasťou nejakého prvku – pinu, symbolu, spoja. Nepripojený atribút je umiestnený kdekoľvek v schéme.
  • viditeľnosť – u každého atribútu môžme zvoliť, či je viditeľný alebo nie. Viditeľné môže byť meno atribútu, jeho hodnota alebo oboje. Atribút je považovaný za viditeľný, ak je viditeľná ktorákoľvek jeho časť

Technicky, atribúty nemajú pevne stanovené názvy alebo hodnoty. Môžme si zadefinovať ľubovolný počet atribútov s ľubovoľnými menami. Slobodne a bez obmedzenia. Samozrejme, ak chceme schému ďalej spracovávať netlisterom, musíme dodržať isté pravidlá a zadefinovať niektoré atribúty tak, ako požaduje netlister. To nás však neobmedzuje vo vytváraní nových atribútov.

Chovanie atribútov

Keď symbol umiestnime do schémy, jeho atribúty nie sú dostupné z editora schém. Môžeme ich síce vidieť, ale nemôžeme ich editovať. Každý atribút môžme prekryť iným atribútom s rovnakým menom (atribút pripojený k symbolu má vždy prioritu pred atribútom v symbole), avšak takýto postup je pomerne nepratický.

Našťastie máme k dispozícii proces nazývaný povyšovanie atribútov. V jednoduchosti to znamená, že atribút definovaný vnútri symbolu sa povýši na atribút pripojený k symbolu. Takto povýšený atribút už môžme v editore schém priamo editovať.

Povyšovanie atribútov sa netýka všetkých atribútov. Primárne sa povyšujú atribúty v symbole, ktoré nie sú pripojené a súčasne sú viditeľné. Typickým prípadom takýchto atribútov sú refdes alebo value. Neviditeľné atribúty (napríklad device alebo description) sa nepovyšujú. Takisto sa nepovyšujú atribúty pinov – tieto atribúty sú pripojené k pinu, tým pádom sú z povyšovania vylúčené.

Mechanizmus povyšovania môžme ovplyvniť vhodným nastavením konfigurácie:

  • môžme určiť, ktoré dodatočné neviditeľné atribúty sa majú povyšovať. Typickým prípadom atribút footprint – je to typický predstaviteľ atribútu, ktorý nie je viditeľný ale potrebujeme ho v schéme editovať. Konfiguračný parameter always-promote-attributes obsahuje zoznam mien atribútov, ktoré sa povýšia aj v prípade, že sú neviditeľné
  • môžme určiť, že všetky nepripojené atribúty (viditeľné aj neviditeľné) budú povýšené. Na to slúži parameter promote-invisible.
  • povyšovanie patribútov môžme úplne zakázať pomocou parametra attribute-promotion

Tieto nastavenia sa týkajú iba nepripojených atribútov. Pripojené atribúty nie sú povyšované nikdy. Takisto nedokážeme zakázať povyšovanie jednotlivých viditeľných atribútov.

Konfiguračné parametre sa umiestňujú do súboru gafrc, ktorý sa nachádza buď v adresári projektu (`pwd`/gafrc) alebo v podadresári .gEDA domovského adresára ($HOME/.gEDA/gafrc).

Preddefinovaná konfigurácia je:

(attribute-promotion "enabled")
(promote-invisible "disabled")
(always-promote-attributes '("footprint" "device" "value" "model-name"))

Mohlo by sa zdať, že najjednoduchšie je povoliť povyšovanie všetkých atribútov. Prinieslo by to jeden nepríjemný jav – niektoré nástroje (napríklad gattrib) pracujú s len atribútmi pripojenými k symbolom (či už povýšenými alebo ručne pridanými). Ak by sme povýšili všetka atribúty, mohli by sme sa dostať do neprehľadnej situácie.

Užívateľské atribúty

Slobodné definovanie atribútov nám ponúka mnohé možnosti. Predstavme si situáciu, že máme interný sklad súčiastok, kde každá súčiastka má nejaký identifikátor. Pridaním nového atribútu (napríklad stocknr) k symbolom môžme každému symbolu rovno priradiť súčiastku z nášho skladu. Keď si necháme netlisterom vygenerovať zoznam materiálu (BOM), môže rovno obsahovať aj tieto čísla a vlastne máme rovno žiadanku pre skladníka. Podobne môžme zadefinovať dva atribúty pre dodávateľa a objednacie číslo (supplier a partno) – a netlister nám vie vygenerovať zoznam nápadne pripomínajúci objednávku.

Vieme si aj slobodne určiť, ako s týmito novými atribútmi pracovať. Ak si vytvárame vlastnú knižnicu, môžme ich pridať rovno k symbolom. Môžme ich urobiť viditeľnými – čo nás bude nútiť skontrolovať hodnoty atribútov a ručne ich schovať (alebo neschovať), možme ich urobiť neviditeľnými a uviesť ich v parametri always-promote-attributes alebo ich ponechať skryté a nepovýšené s tým, že ich ručne prekryjeme … môžme si vybrať, čo je pre ten-ktorý atribút najvhodnejšie.

Zdroj

http://geda.seul.org/wiki

 

Print Friendly, PDF & Email
5 007 zobrazení