Skip to content
 

gEDA: Pomocné nástroje

gEDA Suite obsahuje niekoľko zaujímavých nástrojov, ktoré zjednodušujú časté a otravné úlohy. Patrí medzi ne očíslovanie referencií v symboloch, editovanie atribútov a poloautomatické vytváranie mnohopinových symbolov. Tomu najdôležitejšiemu nástroju – netlisteru – budeme venovať zvláštny článok.

Očíslovanie referencií

Každý nový symbol obsahuje referenčné označenie v tvare R?. Otáznik v označení je potrebné nahradiť poradovým číslom. Toto číslo môžme priradiť ručne (úpravou atribútu refdes) alebo na to môžme využiť jeden z nástrojov na to určených – refdes_renum a grenum.

Obidva nástroje fungujú v podstate rovnako – v každej referencii nahradia otáznik číslom. refdes_renum je variabilnejší, avšak nedokáže vypĺňať diery v číslovaní (napríklad po nahradeni symbolu alebo po vymazaní symbolu). grenum dokáže tieto diery vyplniť, ale nedokáže prečíslovať už očíslované symboly. Takže v skutočnosti potrebujeme obidva nástroje. Spoločné majú to, že nedokážu automaticky spracovať symboly so slotmi alebo symboly ktoré vznikli rozdelením súčiastky na viac nezávislých logických celkov.

Zmienili sme prečíslovanie už očíslovaných symbolov. Štandardné chovanie obidvoch nástrojov je, že už raz priradené čísla sa zachovajú. To je veľmi dôležitá vlastnosť – umožňuje nám to ručne očíslovať symboly so slotmi a rozdelené symboly. refdes_renum nám dávam možnosť toto chovanie zmeniť – voľbou –force vieme prečíslovať všetky referencie (protikladom je voľba –gentle, ktorá je implicitná)

Ako sme spomenuli, grenum dokáže identifikovať diery v číslovaní a vyplniť ich. refdes_renum nájde najvyššie číslo a pokračuje v číslovaní.

Obidva nástroje dokážu očíslovať referencie vo viacerých súboroch naraz. Ak zadáme zoznam súborov, po očíslovaní prvého súboru sa pokračuje v číslovaní v druhom súbore. Napríklad v prvom súbore dostaneme odpory R1, R2 a R3, v druhom súbore nájdeme R4, R5 a tak ďalej.

Spôsob číslovania vo viacerých súboroch vieme zmeniť zapnutím takzvaného stránkového módu. refdes_renum pozná parameter –pgskip, grenum pozná parameter -p alebo –pagejump. Stránkový mód znamená, že referencie v prvom súbore budú očíslované počnúc číslom 101, v druhom súbore počnúc číslom 201 a tak ďalej. U refdes_renum máme možnosť čiastočne ovplyvniť toto číslovanie – napríklad použitím –pgskip 10 budú referencie v prvom súbore začínať od 11, v druhom od 21 a tak ďalej.

refdes_renum s parametrom –pgskip vieme využiť aj pri spracovaní jednej schémy – môžme ním určiť, od akého čísla sa budú referencie číslovať. Napríklad s parametrom –pgskip 500 sa začnú referencie číslovať od 501. Tento spôsob má využitie najmä pri hierarchickom návrhu, ak chceme mať pod kontrolou, ako sú schémy číslované – napríklad hlavná schéma bude číslovaná od 1, podschéma zdroja od 50, schémy pravého a ľavého kanála od 100 a od 200.

Ktorý z nich uprednostniť? Odporúčam grenum – pre rutinné použitie stačí a vypĺňanie medzier v číslovaní je užitočné. Pre náročnejšie operácie teba použiť refdes_renum.

Editovanie atribútov

gattrib je grafický nástroj, ktorý umožňuje rýchlo a prehľadne v tabuľkovej podobe editovať atribúty symbolov. V riadkoch sú jednotlivé symboly, v stĺpcoch sú názvy atribútov, v políčkach sú hodnoty atribútov. gattrib spracováva iba atribúty pripojené k symbolom. Atribúty nepripojené, pripojené k sietiam alebo atribúty ktoré sú súčasťou symbolov nie sú spracované. Takisto niektoré špeciálne atribúty – napríklad atribút slot – sú zo spracovania vylúčené. Pokiaľ potrebujeme pridať neexistujúci atribút, máme túto možnosť – voľbou v menu Edit – Add new attrib column. Takisto môžme atribút zrušiť – voľbou v menu Edit – Delete attrib column. Pozor – táto voľba zruší atribút u všetkých symbolov. Ak chceme zmazať jednotlivý atribút, stačí vymazať jeho hodnotu v príslušnom políčku.

gattrib dokáže nastavovať aj viditeľnosť atribútov. Šedé sú neviditeľné atribúty, čierne sú atribúty s viditeľnou hodnotou, modré sú atribúty zobrazené ako meno s hodnotou a nakoniec červené sú atribúty, u ktorých sa zobrazuje iba meno. Viditeľnosť vieme nastavovať jednotlivo, pre selekciu alebo globálne, označením celého stĺpca kliknutím na meno atribútu.

Všimnime si ešte v ľavom stĺpci referencie v tvare U103.1 – číslo za bodkou znamená číslo slotu.

gattrib dokáže spracovať súčasne viac schém, takže vieme spracovať celý projekt naraz. To nám veľmi zjednoduší a sprehľadní definovanie atribútov.

Generovanie symbolov

Nástroj s názvom tragesym slúži na rýchle vytvorenie symbolu podľa údajov v dataseete. Podrobný popis procedúry sa nachádza na http://wiki.geda-project.org/geda:tragesym_tutorial, preto nebudeme zachádzať do podrobností – uvedieme iba stručný postup.

Podľa údajov v datasheete pripravíme textový súbor – šablónu si môžme stiahnuť z http://wiki.geda-project.org/_media/tragesym:template2.txt.src. Tento súbor obsahuje základné parametre a hlavne tabuľku pinov. Šablóna obsahuje množstvo poznámok, je podrobne popísaná a jej vyplnenie je veľmi rýchle. Odporúčam venovať pozornosť parametru sort_labels. V šablóne je prednastavený na sort_labels=yes, čo znamená, že piny budú usporiadané abecedne odhora dolu (ako v našom príklade). Pokiaľ chceme sami určiť poradie pinov, parameter musíme nastaviť na sort_labels=no. V tomto prípade sú piny usporiadané v nami určenom poradí odhora dolu.

Spracovaním takto pripraveného vstupného súboru nástrojom tragesym získame symbol. tragesym vyžaduje dva parametre: meno súboru s popisom a meno súboru, do ktorého sa zapíše vytvorený symbol.

Celú procedúru si ukážme na priklade malého PIC10F206. Takto vyzerá obvod podľa datasheetu:

Na základe tohoto obrázku pripravíme vstupný súbor (nazvime ho pic10f206.src) – zo šablóny boli z dôvodu prehľadnosti odstránené všetky zbytočné komentáre a nevyužité atribúty:

[options]
wordswap=yes
rotate_labels=no
sort_labels=yes
generate_pinseq=yes
sym_width=1600
pinwidthvertical=400
pinwidthhorizontal=400

[geda_attr]
version=20060113 1
name=PIC10F206
device=PIC10F206
refdes=U?
footprint=PDIP8
description=PIC10F206
numslots=0

[pins]
# tabseparated list of pin descriptions
#-----------------------------------------------------
#pinnr  seq     type    style   posit.  net     label
#-----------------------------------------------------
2               pwr     none            VDD
7               pwr     none            VSS
3               io      line    l               GP2/T0CKI/FOSC4
4               io      line    l               GP1/ICSPCLK
8               in      line    r               GP3/_MCLR_/VPP
5               io      line    r               GP0/ICSPDAT

Treba zdôrazniť, že polia v zozname pinov musia byť oddelené tabelátormi

Teraz môžme vygenerovať symbol

tragesym pic10f206.src pic10f206.sym

Vytvorený symbol otvorme v gschem a uvidíme:

Usporiadaním pinov získame konečný vzhľad symbolu:

Vytvorený symbol je vytvorený podľa odporúčaní gEDA: Tvorba symbolov pre gEDA, až na neviditeľné nepripojené atribúty, ktoré majú nesprávnu farbu.

Zdroj

http://wiki.geda-project.org
http://wiki.geda-project.or/geda:tragesym_tutorial

 

Print Friendly, PDF & Email
5 730 zobrazení