Skip to content
 

gEDA: Sloty a viacnásobné komponenty

Sloty sa v gEDA využívajú na riešenie situácie, keď sa v jednom puzdre nachádza viac rovnakých komponentov. Veľmi typickým príkladom sú logické obvody rady 74, napríklad štvornásobný NAND 7400

Definícia symbolu

Ak nejaká súčiastka obsahuje viac rovnakých komponentov, nemusíme definovať v symbole všetky komponenty. Stačí zadefinovať jeden a definovať pre ňu takzvané sloty. Slotom rozumieme inštanciu komponentu. Napríklad obvod 7400, obsahujúci štyri rovnaké hradlá má štyri sloty – pre každé hradlo jeden. Účelom slotu je definovať čísla pinov pre každý komponent obsiahnutý v súčiastke.

Ak chceme využiť sloty, potrebujeme zadefinovať nasledujúce atribúty:

  • numslots=n – počet komponentov, ktoré súčiastka obsahuje. V prípade 7400 by mal hodnotu numslots=4
  • slotdef=i:p1,p2,…pn – zoznam pinov, ktorými sa nahradia hodnoty atribútov pinnumber pre komponent umiestnený v slote i (definovanom atribútom slot=i, kde i nadobúda hodnotu od 1 po n). Musíme zadefinovať toľko atribútov slotdef, koľko je v súčiastke slotov. Piny sú uvedené v poradí zodpovedajúcom poradovým číslam definovaným atribútmi pinseq – znamená to, že pin s atribútom pinseq=1 dostane atribút pinnumber=p1, pin s pinseq=4 dostane pinnumber=p4. Pokiaľ má nejaký pin atribút pinseq s hodnotou mimo rozsah 1 až n, tak sa jeho atribút pinnumber nezmení – toto je považované za chybu.
  • slot=1 v symbole definujeme slot číslo 1. Toto číslo neskôr prekryjeme skutočným číslom slotu (pokiaľ je rôzny od 1). Číslo slotu určuje, ktorá sada čísiel pinov sa zobrazí v schéme a/alebo sa použije v netlisteri. V skutočnosti sa čísla pinov definované atribútom pinnumber nikdy nezobrazia – vždy sa nahradia číslom pinu z príslušného atribútu slotdef

Ako príklad si môžme uviesť NAND hradlo (7400):

Pre ktoré zadefinujeme nasledujúce atribúty:

numslots=4
slotdef=1:1,2,3
slotdef=2:4,5,6
slotdef=3:9,10,8
slotdef=4:12,13,11
slot=1

V atribúte slotdef musia byť vymenované všetky viditeľné piny. Pokiaľ existuje pin (okrem napájania), ktorý je spoločný pre všetky alebo niekoľko komponentov, tak uvedieme toto číslo pinu vo všetkých (alebo príslušných) atribútoch slotdef. Ako príklad si uveďme modifikovanú (vymyslenú) 7400, v ktorej majú všetky hradlá spoločný vstup číslo 2:

numslots=4
slotdef=1:1,2,3
slotdef=2:4,2,6
slotdef=3:9,2,8
slotdef=4:12,2,11
slot=1

Alebo, alternatívne, modifikovanú 7400, kde majú spoločný vstup dve a dve hradlá:

numslots=4
slotdef=1:1,2,3
slotdef=2:4,2,6
slotdef=3:9,5,8
slotdef=4:12,5,11
slot=1

Napájanie, ktoré je na spoločných vývodoch pre všetky komponenty sa rieši využitím atribútu net. Tento atribút je primárne určený priamo na tento účel. Má napevno priradený typ pwr, takže pri pokuse o použitie na iný účel narazíme na problémy pri kontrole elektrickej správnosti.

Použitie symbolu

Po umiestnení súčiastky do schémy máme dve povinnosti:

  • pripojiť k súčiastke atribút slot so správnym číslom slotu. Ak sú čísla pinov viditeľné, okamžite sa zmenia na čísla pinov definované v príslušnom atribúte slotdef
  • zmeniť referenčné označenie súčiastky (atribút refdes). Bohužiaľ, ani jeden z nástrojov (refdes_renum alebo grenum) na prečíslovanie referenčných označení nedokáže spracovať sloty a priradí každému komponentu nové referenčné označenie súčiastky.

Zdroj

http://geda.seul.org/wiki/geda:transistor_guide
http://geda.seul.org/wiki

 

Print Friendly, PDF & Email
6 162 zobrazení